Lipinki Łużyckie, dnia 01 lipca 2022 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE

o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030 roku

i o możliwościach zapoznania się z jej treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030 roku i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Dokument został uchwalony Uchwałą nr XXXIV/223/2022 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 czerwca 2022 roku i znajduje się wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tejże ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, 68 – 213 Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, w pokoju nr 4.

Wójt Gminy Lipinki Łużyckie